Prawo pracodawcy – szkolenie

 

 

SZKOLENIE Zmiany w Kodeksie Pracy: Umowy na czas określony, uprawnienia rodzicielskie
SZKOLENIE
Zmiany w Kodeksie Pracy:
Umowy na czas określony, uprawnienia rodzicielskie

Szanowni Państwo,

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące umów terminowych. Pracownikom mają przynieść większą stabilność zatrudnienia. Jak poradzą sobie natomiast pracodawcy, szczególnie tam, gdzie umowy bezterminowe nie odpowiadają charakterowi ich działalności…

Szkolenie ma na celu przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy. Początek 2016 r. to okres wejścia w życie ważnych zmian przepisów w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem(zmiany weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.) oraz stosowania umów terminowych o pracę(zmiany wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.).

 • Nowelizacja dotycząca uprawnień rodzicielskich ma ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. W szczególności poszerzono krąg osób, które mogą korzystać z urlopów, wprowadzono większą wymienność w korzystaniu z uprawnień pomiędzy pracownikami a innymi ubezpieczonymi, a także zmodyfikowano zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego (m.in. kwestia proporcjonalnego wydłużania, czy korzystania po przerwie). Warto zapoznać się z mnogością potencjalnych scenariuszy korzystania z uprawnień rodzicielskich. 
 • Głównym celem stawianym przed drugą nowelizacją Kodeksu pracy jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Ustawodawca zdecydował się w szczególności na zmianę sposobu ograniczania zawierania kolejnych umów na czas określony, czy zasad ich wypowiadania (m.in. okres wypowiedzenia uzależniony będzie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy). Zastosowanie niektórych rozwiązań będzie się również wiązało z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów (np. zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy). Co więcej, w nowych przepisach doprecyzowano charakter umowy na okres próbny czy przewidziano wyraźną regulację dotyczącą zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Warto mieć na uwadze fakt, iż nowe rozwiązania dotyczące ograniczania stosowania umów na czas określony znajdą zastosowanie także do umów zawartych wcześniej i trwających w dniu wejścia w życie nowych regulacji.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania nowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie pracodawcy oraz obszarów potencjalnego ryzyka. Prezentowane wyjaśnienia i prowadzona dyskusja umożliwią uczestnikom lepsze przygotowanie się do zmian i skuteczniejsze rozplanowanie spraw związanych z zarządzaniem personelem.

PROGRAM9.00 – 9.30
Rejestracja

9.30 – 9.45
Otwarcie i wprowadzenie

9.45 – 11.30
BLOK 1: Uprawnienia rodzicielskie – zmiany obowiązujące od dnia 2 stycznia 2016 r.

 • rozszerzenie kręgu osób korzystających z uprawnień,
 • większa wymienność w korzystaniu z uprawnień pomiędzy pracownikami oraz innymi ubezpieczonymi;
 • zmniejszenie liczby rodzajów urlopów,
 • modyfikacja regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego, w tym:
  • umożliwienie wykorzystania części urlopu  po przerwie w korzystaniu z urlopu,
  • wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy,
 • zmiany w zakresie korzystania z urlopu ojcowskiego,
 • zmiany w  zakresie korzystania z urlopu wychowawczego ,
 • doprecyzowanie regulacji dot.  szczególnej ochrony w przypadku zwolnień grupowych
 • nowe zasady wykorzystywania zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat,
 • przepisy przejściowe.

11.30 – 11.45
Przerwa

11.45 – 13.45
BLOK 2: Terminowe umowy o pracę – jak przygotować się do stosowania
nowych przepisów – wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

 • nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony,
  • ograniczenie stosowania umów na czas określony –  wskazanie maksymalnego dopuszczalnego czasu ich trwania (33 miesiące) oraz dopuszczalnej liczby umów (3 umowy);
  • zawieranie umów na czas określony z przyczyn obiektywnych poza określone w Kodeksie pracy limity (w tym umowy na zastępstwo) – dodatkowe obowiązkowi związane z zawieraniem umów na czas określony poza określone w Kodeksie pracy limity,
   • nowe wymogi w zakresie treści w umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn,
   • obowiązki informacyjne w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy;
 • doprecyzowanie zasad stosowania umowy na okres próbny – możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.
 • zastosowanie do umów na czas określony okresów wypowiedzenia stosowanych w przypadku umów na czas nieokreślony;
 • przepisy przejściowe – w jakim zakresie nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
  • zastosowanie nowych ograniczeń (33 miesiące i 3 umowy) do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy
  • co z umowami długoterminowymi – jakie wymogi zostały nałożone na pracodawców
  • zasady wypowiadania umów na czas określony zawartych przed wejściem w życie ustawy,
  • obowiązki związane z informowaniem pracowników o warunkach zatrudnienia,
 • Nowe rozwiązanie – możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

13.45 – 14.00
Podsumowanie

14.00
Lunch

PROWADZĄCY

dr Grzegorz Baczewskiekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego. 

dr Grażyna Spytek-Bandurskaekspert prawa pracy w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, konferencji i seminariów, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego. 

Robert Lisickispecjalista prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał  tytuł radcy prawnego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

sprawy organizacyjne: Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
sprawy merytoryczne: Grażyna Spytek-Bandurska
gspytek@konfederacjalewiatan.pl

REJESTRACJA

Lewiatan
Konfederacja Lewiatan Facebook Tweeter
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl