Partnerzy społeczni o reformie rynku pracy

21 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. reformy rynku pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem dyskusji był projekt ustawy o rynku pracy, jaki został przedstawiony partnerom społecznym w ramach konsultacji społecznych.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan zgłosili pomysł utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji, nowego instrumentu służącego wspieraniu kompetencji pracowników. Środki pochodziłyby z obniżenia składki do Funduszu Pracy (z obecnych 2,45% – 1,75% trafia na FPK, 0,7 % na Fundusz Pracy) i ze środków własnych pracodawcy, który będzie zobowiązany do pokrycia 20% wydatków ponoszonych z FPK. Ze środków FPK będzie można finansować wyłączenie działania służące podnoszeniu kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawcy (możliwe byłoby również finansowanie podnoszenia kompetencji osobistych i interpersonalnych).

Lewiatan zgłosił również inne uwagi do projektu ustawy o rynku pracy. Dotyczyły one:

– nieadekwatności rozwiązań dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego do potrzeb pracodawców wynikających z: odgórnego ustalania priorytetów wydatkowania środków, zbyt niskiego finansowania, braku gwarancji jakości szkoleń realizowanych ze środków Funduszu oraz skomplikowanej procedury wnioskowania o środki,
– likwidacji możliwości zlecenia usług aktywizacji osób bezrobotnych agencjom zatrudnienia na poziomie województwa. Należy dążyć do poprawy przepisów prawnych regulujących ten obszar w celu eliminacji występujących trudności przy zachowaniu nieobowiązkowego charakteru tego instrumentu, zamiast rezygnacji, z uwagi na pozytywne doświadczenia zarówno krajowe, jak i zagraniczne,
– propozycji wprowadzenia gwarancji finansowych dla agencji pracy tymczasowej ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracownikom tymczasowym w razie niewypłacalności agencji,
– konieczności zmiany systemu ustalania wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych, tak aby zapewnić tym, którzy utracili pracę możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jednocześnie KL postuluje konieczność nierozerwalnego powiązania prawa do pobierania zasiłku z obowiązkiem aktywnego poszukiwania pracy,
– braku zgody na to, aby minister rodziny, pracy i polityki społecznej przewodniczył Radzie Rynku Pracy.

Konfederacja Lewiatan