Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE

Utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do zakwalifikowania nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dlatego Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wprowadzenie do ustawy o OZE zmian, które wydłużą okres przejściowy.

Rozpoczęcie teraz (na początku 2015 roku) budowy instalacji OZE wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, że taka instalacja nie otrzyma wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów, gdyż zostanie zakończona po 1 stycznia 2016 roku, a jednocześnie nie będzie uprawniona do udziału w aukcji.

– Taki stan rzeczy skutkować też będzie brakiem finansowania (czy to bankowego, czy to korporacyjnego) dla takich inwestycji. Nie będą zatem podejmowane żadne nowe inwestycje w całym roku 2015 oraz w 2016 do momentu rozstrzygnięcia pierwszej aukcji. Efektem tego będzie powstanie luki inwestycyjnej –  wszelkie prace w zakresie inwestycji o OZE zostaną zahamowane. Wiele z nich nigdy nie powstanie, gdyż w tym czasie wygasną pozwolenia, na których opiera się ich konstrukcja formalna (np. umowy przyłączeniowe) – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Dlatego też,  Rada OZE po raz kolejny wnosi o wprowadzenie do ustawy zapisu wprowadzającego okres przejściowy,  który  będzie obejmował minimalnie pierwszy kwartał 2016,  jednak nie dłuższy niż  pierwsze półrocze 2016 roku. Okres przejściowy powinien dotyczyć instalacji, które uzyskały zapewnienie finansowania projektów, nie później niż do końca pierwszego półrocza 2015, a których rozpoczęcie prac jest zgodne z definicją „rozpoczęcia prac”,  o który mowa w Komunikacie Komisji w sprawie wytycznych pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014 -2020”( par. 1.3 pkt 44  Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej C 200/1).

W ocenie Rady OZE, zastosowanie takiego rozwiązania może stanowić istotną przesłankę dla uznania go jako zgodnego z Wytycznymi KE w przypadku ewentualnego wszczęcia procesu notyfikacji przez KE . Instalacje OZE wybudowane w okresie przejściowym uzyskają prawo do udziału w systemie zielonych certyfikatów. Wprowadzenie okresu przejściowego, w którym Rozdział IV Ustawy o OZE będzie już obowiązywać, ale możliwe będzie jeszcze uzyskanie prawa do udziału w systemie certyfikatowym, pozwoli na jak najszybsze uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego jeszcze w roku 2016, a jednocześnie umożliwi  bezpieczne zakończenie trwających inwestycji w OZE. Dzięki temu Polska uzyska szansę na realizację zobowiązań w zakresie udziału OZE do roku 2020. Jednocześnie, w okresie tym nie wystąpi zjawisko równoległego funkcjonowania dwóch systemów wsparcia, gdyż żaden projekt, który uzyska wsparcie w wyniku wygranej aukcji w roku 2016 nie rozpocznie swojej produkcji przed  końcem pierwszego półrocza 2016.

Konfederacja Lewiatan