Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Forum Analiz Energetycznych i Konfederację Lewiatan: „Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Dla wszystkich gości dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

We have the honor to invite you to the conference organized by Forum For Energy Analysis and Lewiatan:Polish Energy in Europe. Modernization ChallengesThe conference agenda will be available shortly. The event will be held in Polish and English – simultaneous translation will be provided. Participation in the event is free of charge, but the number of places is limited. Advance registration is necessary.

27 stycznia 2016 r., Warszawa
Hotel Belweder – Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
podaj numer telefonu komórkowego
aby otrzymać powiadomienia SMS
input mobile number if you wish to receive SMS reminder
* – Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych o przez organizatorów i partnerów konferencji, seminarium, szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów marketingowych i ofert handlowych od organizatorów i partnerów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204). Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa- I consent to the use and processing of my personal data for the organizers and partners of the conference, seminar, training in accordance with the Act on Personal Data Protection dated 29.08.1997 and to receive by e-mail marketing materials and trade offers from the organizers and partners in accordance with the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Polish Journal of Laws of 2002 No. 144, item. 1204). I certify that I have read /-lem by the terms of participation

 

Opis wydarzenia | Event description

Pierwszy rok po wyborach to okres podejmowania decyzji i inicjowania reform. Kwestie energetyczne należą do najważniejszych tematów gospodarczych – polska gospodarka, aby mogła się w kolejnych latach rozwijać, potrzebuje stabilnych dostaw energii. Sektor energetyczny znajduje się w fazie transformacji wywoływanej potrzebą wymiany starych elektrowni, potrzebą modernizacji, ale także przyjęciem nowych celów energetycznych w Europie do 2030 r. W ramach europejskiej Unii Energetycznej w kolejnych miesiącach będą zapadały decyzje m.in. w zakresie nowej organizacji rynków energii, wsparcia odnawialnych źródeł energii, rynków mocy oraz współpracy regionalnej.

Polska energetyka znalazła się na rozdrożu. W jakie źródła energii inwestować? Jaka jest przyszłość węgla w Polsce? Jak zapewnić przychody wytwórcom energii? Jak odnajdzie się sektor energetyczny w integrującym się rynku energii elektrycznej w Europie? Mamy świadomość, że wizja powinna być opracowana w najbliższym czasie, aby sektorowi energetycznemu umożliwić dalszy rozwój – to szczególne wyzwanie dla nowego rządu. Zależy nam na wsparciu tej debaty.

The first year after parliamentary elections is always a period of initiating crucial reforms and taking important decisions. Questions relating to the energy sector are one of the most important areas of inquiry for the economy – in order to grow, the Polish economy needs a reliable energy supply. The energy sector is undergoing a powerful transformation driven on the one hand by the necessity to replace aging energy infrastructure and the need to modernize, and by adoption of new EU energy objectives for 2030 on the other. In the framework of the Energy Union, in the coming months decisions will be taken concerning: new energy market design, support for renewables, capacity markets, and regional cooperation.

The Polish energy sector is at a crossroads. What energy sources should we invest in? What is the future of coal in Poland? How do we secure adequate revenues for energy producers? How will the Polish energy sector position itself within an increasingly integrated European energy market? We recognize that this vision needs to be developed now, in order to enable continued development of the energy sector – this is a critical challenge facing the new government. Our objective is to support this debate.
Dane wydarzenia | Event details:

Początek | Start: 27 Jan 2016 godz. 10:00

Koniec | End: 27 Jan 2016 godz. 16:00

Miejsce | Place: Belweder – Klonowa hotel
ul. Flory 2, Warszawa