Projekty UE: Nowa Firma Nowa Łódź

 

Projekt: Nowa firma, nowa Łódź

Wartość projektu: 1 684 271,04 PLN
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 633 742,91 PLN

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Termin realizacji projektu: 2021-05-04 r. do 2023-04-30 r.

Grupa docelowa (GD): 36 osób (22 K/11 M) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp.(DG) i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

a. osoby po 50. r. ż.
b. osoby długotrwale bezrobotne
c. kobiety
d. osoby z niepełnosprawnościami
e. osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Projekt adresowany jest do mieszkańców, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu. Wykaz adresów weryfikujący ten warunek znajduje się poniżej:

Obszar rewitalizowany – adresy (plik do pobrania)

Cel główny projektu: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 28 (17K/11M) pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji m. Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji – poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia DO 30.04.2023 R.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 tj.: “Zwiększenie liczby trwałych nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów)” przez objęcie kompleksowym programem przedsiębiorczości osób 30 lat i więcej spełniających kryteria grupy docelowej.

Oferujemy:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć DG obejmuje:

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 PLN;
wsparcie pomostowe 2000,00 PLN netto miesięcznie – przez 12 miesięcy

a także

wsparcie z pisania biznesplanów oraz na szkolenie z ABC przedsiębiorczości.
wypłatę stypendium szkoleniowego, smaczny posiłek podczas szkolenia,
pogłębione konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu,
pomoc zespołu zarządzającego na każdym z etapów projektu.
W uzasadnionych przypadkach możliwość uzyskania zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie trwania szkolenia.

Nabór oraz dokumenty zgłoszeniowe zostaną opublikowane w czerwcu – prosimy systematycznie spoglądać na stronę.
Planujemy, iż przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie około 14 dni.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które już są zamieszczone na stronie. 
 
Pytania prosimy przesyłać na adres: nowa@konsorcjum.com.pl 
 
 
 
 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Mając na uwadze nowe wytyczne unijne w zakresie potwierdzania kwalifikowalności poprzez:

  • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;
  • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną,
 
na etapie wskazanym przez kierownika projektu zaświadczenia z PUP lub ZUS (zgodnie z powyższymi) będą składane przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie. 
 
W załączeniu wzór 
 
wzór-zaświadczenia-ZUS-1
wzór-druku-ZUS-7-przyklad-1
 
AKTUALIZACJA
 

Nabór rozpoczyna się od 26.07.2021 r.

II TURA REKRUTACJI – DO 30.11.2021 r.

 
Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych:
 
1. formularza rekrutacyjnego 
2. RODO 
 
Składanie dokumentów zgłoszeniowych:
 
Osobiście można składać w/w dokumenty w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ (Partner), przy al. Politechniki 32 w Łodzi – bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem: 42 638 45 20.
 
Osobiście można także składać w/w dokumenty w siedzibie Lidera  – Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider), ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź (pon-pt godz 10:00-18:00). Po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 517 181 408.
 
W/w dokumenty można także zostawić w Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Piotrkowska 92,  90-103 Łódź (wejście od frontu ul. Piotrkowskiej 92).
 
Przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider), ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź. Dokumenty powinny być przesłane w kopercie oznaczonej danymi nadawcy oraz dopiskiem: „Nabór do projektu Nowa firma, nowa Łódź”. 

 

Dokumenty do złożenia:

formularz rekrutacyjny (w wersji edytowalnej WORD),

RODO (pdf).

Dokumenty do zapoznania się:

regulamin rekrutacji (pdf).

Dokumenty związane z przyznawaniem środków:
wzór biznesplanu (wersja edytowalna WORD)
Regulamin przyznawania środków (PDF)
wzór umowy o dofinansowanie działalności (PDF)
 

Materiały  o projekcie:

http://tvtoya.pl/news/show/28499

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,27384670,dotacje-na-zalozenie-firm-w-lodzi-jak-zamienic-pasje-w-biznes.html?disableRedirects=true

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/przeswietlenie,24671

https://www.eska.pl/lodz/wzial-dotacje-zmienil-pasje-w-prace-i-robi-modele-statkow-o-ktore-bija-sie-kolekcjonerzy-aa-NbpU-GqYy-sXY6.html