Projekty UE dla przedsiębiorców

Projekt: Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Wartość projektu: 1 079 700,00 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 982 306,68 PLN

Projekt nr RPLD.10.02.02-10-B001/17  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez 60 os (35K): zwolnionych (20 os – 10K/10M), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy (40os – 25K/15M) w woj. łódzkim do 30.06.2020r., poprzez udział w kompleksowym programie typu outplacement

Grupa docelowa (GD): 60 os (35K/25M), w tym: 20 os (10K/10M) – osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 40 os (25K/15M) – osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Wspracie bezzwrotne na działalność gospodarczą kierowane jest do 17 os (10K/7M) z grupy 20 os (10K/10M) – osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, które dodatkowo muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków: jest os z niepełnosprawnościa, jest os 50+, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 r. życia. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. łódzkiego, tj os fizycznych uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Realizatorzy: Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź – Lider, Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Narutowicza 34, 90 – 135 Łódź – Partner.

Główne biuro projektu: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Narutowicza 34, 90 – 135 Łódź, p. I., tel: 42 – 208 – 93- 23, godz. 9 00 – 15 30

 

Co oferujemy:

– indywidualnie dobrany kurs/szkolenie podnoszący kwalifikacje lub kompetencje – dla osób zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia

– dotacja na działalność gospodarczą wraz ze wsparciem pomostowym – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie maksymalny 6 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

 

Dokumentacja dotycząca ścieżki szkoleniowej – rekrutacja:

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe w zakresie ścieżki szkoleniowej (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie pracodawcy zz lub pdz, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres głównego biura projektu w terminie od 22.10 do 31.01.2019 roku.

 

Zaczynamy nabór rekrutacyjny do udzielenia wsparcia w postaci dotacji na działalność gospodarczą!!!

 

Adresaci: osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w przeciągu 6 miesięcy (lub mniej) przed przystąpieniem do projektu:

  1. Zamieszkujące obszar województwa łódzkiego
  2. Spełniające przynajmniej jeden z warunków: 1) bycie osobą z niepełnosprawnością, 2) wiek 50 lat lub powyżej, 3) bycie kobietą, 4) posiadanie niskich kwalifikacji, 5) wiek poniżej 30 lat.

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniach od 15 stycznia do 31 stycznia przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne związane z ubieganiem się o dotację na działalność gospodarczą w ramach projektu „Przedsiębiorcy wspierają outplacement”.

 

Składane dokumenty rekrutacyjne powinny zawierać wypełnione:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  3. Kserokopię świadectwa pracy

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi dokumentami, a w szczególności z Regulaminem Rekrutacji.  

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, prosimy składać w siedzibie (biurze) Partnera – Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź (p. I) w godzinach 10 00 – 15 30.

 

PROJEKT 1  „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój”

http://rozwojprzedsiebiorcy.eduportal.pl/

 

Projekt 2 „Strategiczna analiza przedsiębiorstw”

http://rzppzl.pl/strategiczna-analiza-przedsiebiorstw/