Projekty UE dla przedsiębiorców

Projekt: Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Wartość projektu: 1 079 700,00 PLN
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 982 306,68 PLN

Projekt nr RPLD.10.02.02-10-B001/17 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez 60 os (35K): zwolnionych (20 os – 10K/10M), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy (40os – 25K/15M) w woj. łódzkim do 30.06.2020r., poprzez udział w kompleksowym programie typu outplacement.

Grupa docelowa (GD): 60 os (35K/25M), w tym: 20 os (10K/10M) – osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 40 os (25K/15M) – osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Wspracie bezzwrotne na działalność gospodarczą kierowane jest do 17 os (10K/7M) z grupy 20 os (10K/10M) – osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, które dodatkowo muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków: jest os z niepełnosprawnościa, jest os 50+, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 r. życia. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. łódzkiego, tj os fizycznych uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Realizatorzy:
LIDER – 
Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź
PARTNER – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Narutowicza 34, 90 – 135 Łódź

Główne biuro projektu:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Narutowicza 34, 90 – 135 Łódź, p. I
tel.: 42 208 93 23 | godz. 9.00 – 15.30

CO OFERUJEMY?
– indywidualnie dobrany kurs/szkolenie podnoszący kwalifikacje lub kompetencje – dla osób zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia;

– dotacja na działalność gospodarczą wraz ze wsparciem pomostowym – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie maksymalny 6 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

 

                                                      >>> ŚCIEŻKA NA DOTACJĘ <<<

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie – GRUPA 1, GRUPA2:
> LISTA OSÓB 

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie – GRUPA 3
>> LISTA OSÓB (GRUPA III)

                                                       >>> LISTY RANKINGOWE <<<
22.03.2019 – Lista rankingowa dla I grupy uczestników po ocenie złożonych biznesplanów i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.
>LISTA RANKINGOWA GR. I

10.04.2019 – Lista rankingowa dla II grupy uczestników po ocenie złożonych biznesplanów i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.
>>LISTA RANKINGOWA GR. II

24.04.2019 – Lista rankigowa dla III grupy uczestników po ocenie złożonych biznesplanów i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.
>>>LISTA RANKINGOWA GR. III

25.02.2019 – Kalendarz wsparcia w ramach śnieżki na dotację jest dostępny do porania poniżej:
>KALENDARZ WSPARCIA
 

AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2019 | Zaczynamy nabór rekrutacyjny do udzielenia wsparcia w postaci dotacji na działalność gospodarczą!!!
Adresaci: osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w przeciągu 6 miesięcy (lub mniej) przed przystąpieniem do projektu:

  1. Zamieszkujące obszar województwa łódzkiego
  2. Spełniające przynajmniej jeden z warunków: 1) bycie osobą z niepełnosprawnością, 2) wiek 50 lat lub powyżej, 3) bycie kobietą, 4) posiadanie niskich kwalifikacji, 5) wiek poniżej 30 lat.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniach od 15 stycznia do 28 lutego przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne związane z ubieganiem się o dotację na działalność gospodarczą w ramach projektu „Przedsiębiorcy wspierają outplacement”. Składane dokumenty rekrutacyjne powinny zawierać wypełnione:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  3. Kserokopię świadectwa pracy

UWAGA! W przypadku gdy na świadectwie pracy jako powód ustania stosunku pracy podana jest podstawa prawna art. 30, par. 1, pkt. 2 Kodeksu Pracy bez uszczegółowienia przyczyny, należy pobrać poniższe oświadczenie, a następnie uzupełnione przez dotychczasowego Pracodawce należy dołączyć je do dokumentów rekrutacyjnych.

  1. Oświadczenie Pracodawcy

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi dokumentami, a w szczególności z Regulaminem Rekrutacji.  

Dokumenty, o których mowa powyżej, prosimy składać w siedzibie (biurze) Partnera – Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź (p. I) w godzinach 10.00 – 15.30

Uwaga! z dniem 19.04.2019 nastąpiła aktualizacja, obowiązuje nowy regulamin, nowy wzór umowy oraz oświadczenie o statusie podatnika VAT,  które zamiesczamy do pobrania poniżej:

19.04.2019 NOWE WZORY DOKUMENTÓW:
> REGULAMIN
>> UMOWA
>>> OŚWIADCZENIE PODATNIKA VAT

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:
KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
> >  BIZNESPLAN
> > > KARTA OCENY BIZNESPLANU
> > > > OŚWIADCZENIE O STATUSIE PODATNIKA VAT
> > > > > REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
> > > > > > UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 

ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW ZAGROŻONYCH LUB PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA.
 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ PLANOWANYCH DLA PRACOWANIKÓW, KTÓRZY JUŻ ZGŁOSILI SIĘ DO PROJEKTU:

Harmonogram szkolenia Przedłużanie rzęs metodą 1:1
Harmonogram szkolenia Masaż tkanek głębokich
Uzupełnienie harmonogramu szkolenia masaż tkanek głębokich 
Harmonogram szkolenia Kadry i Płace

Harmonogram szkolenia – Język angielski poziom C1 – jeden UP
Harmonogram szkolenia – Księgowość małej firmy
Harmonogram szkolenia – obsługa programu Płatnik
Harmonogram szkolenia – podstawy ECXEL – ForEdu
Harmonogram szkolenia – Pojazdy uprzywilejowane
Harmonogram szkolenia – Strategia działań na Linkedln 

Harmonogram szkolenia dla przedstawiciela handlowego 
Harmonogram szkolenia z windykacji
Harmonogram szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Medyczna
Harmonogram szkolenia – Zabawa inspirująca rozwój – Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Harmonogram szkolenia – Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe w zakresie ścieżki szkoleniowej (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie pracodawcy o byciu osobą przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres głównego biura projektu w terminie od 31.03.2020 ROKU. – REKRUTACJA W TRYBIE CIĄGŁYM.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOTYCZĄCE ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ DO POBRANIA:

> REGULAMIN REKRUTACJI

> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

> OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O BYCIU OSOBĄ ZAGROŻONĄ ZWOLNIENIEM
> OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O BYCIU OSOBĄ PRZEWIDZIANĄ DO ZWOLNIENIA
> OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Adres głównego biura:

 

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa

  1. G. Narutowicza 34, 90 – 135 Łódź,

piętro I (po lewo do windy).

 

Adres biura Lidera:

  1. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź

(wejście od podwórza)

 

 

Pytania odnośnie ścieżki szkoleniowej w ramach Projektu Przedsiębiorcy wspierają outplacement prosimy kierować na adres:

 

m.raczynski@izba.lodz.pl

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SZKOLENIOWE – ZAPRASZAMY POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW/FIRMY SZKOLENIOWE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTAMI NA SZKOLENIA I PRZESYŁANIEM NA NIE ODPOWIEDZI.

 

 

 

PROJEKT 1  „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój”

http://rozwojprzedsiebiorcy.eduportal.pl/

 

Projekt 2 „Strategiczna analiza przedsiębiorstw”

http://rzppzl.pl/strategiczna-analiza-przedsiebiorstw/