Pracodawcy chcą walczyć z fake newsami

Konfederacja Lewiatan popiera propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania tzw. fake newsów. Chodzi o samoregulację platform mediów społecznościowych we współpracy z dostawcami usług informacyjnych i społeczeństwem obywatelskim. 

– Zgadzamy się, że celem powinno być osiągnięcie spójnego, europejskiego podejścia do tego problemu. Zwracamy uwagę, iż coraz więcej państw podejmuje własne inicjatywy lub opracowuje narzędzia do zwalczania tzw. fake news – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czeski rząd powołał specjalistyczną jednostkę przeciwko rozprzestrzenianiu nieprawdziwych informacji („anti-fake news”), która ma przeciwdziałać domniemanej ingerencji ze strony państwa trzeciego przed wyborami. Niemcy wymagają od platform internetowych usuwania treści, w tym fałszywych wiadomości, gdy zawierają one treści niezgodne z prawem. Skuteczność środków podejmowanych przez poszczególne kraje może być jednak w znacznym stopniu ograniczona i wiązać się z ryzykiem niespójności prawnych i reakcji politycznych poszczególnych państw, co może doprowadzić do dalszej fragmentacji rynku cyfrowego. Takie zróżnicowanie ram prawnych w poszczególnych państwach może również negatywnie wpłynąć na rozwój internetowych serwisów informacyjnych w całej UE, na przykład poprzez podniesienie kosztów przestrzegania przepisów przez platformy internetowe w niektórych państwach, co może zmniejszyć szanse wejścia na rynek przez nowe platformy. Z tego punktu widzenia uregulowanie fake newsów na poziomie unijnym jest dobrym rozwiązaniem.

– Popieramy rozwiązanie tego problemu na zasadzie samoregulacji, opracowania ogólnounijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, wspierania edukacji i umiejętności korzystania z mediów, utworzenia niezależnej europejskiej sieci podmiotów weryfikujących fakty oraz uruchomienie europejskiej platformy internetowej dotyczącej dezinformacji – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, iż w interesie większości platform internetowych nie leży stworzenie przyjaznego środowiska dla szerzenia dezinformacji. Modele biznesowe obowiązujące w Internecie wskazują, że w interesie działających tam firm leży dostarczanie dokładnej i dopasowanej do oczekiwań użytkowników informacji.

Lewiatan negatywnie odnosi się do celu, którym jest zapewnienie, aby usługi online obejmowały „domyślne mechanizmy zabezpieczające przed dezinformacją, czyli na przykład szczegółowe informacje na temat sposobu działania algorytmów, które sprawiają, że niektóre informacje są wyświetlane w pierwszej kolejności, a także opracowanie metodyki testów”.

Pracodawcy nie do końca zgadzają się też, że platformy internetowe powinny zintensyfikować działania dotyczące identyfikacji oraz usunięcia treści oraz podmiotów rozpowszechniających dezinformacje. Działania te w pewnym zakresie są już podejmowane, ale reakcje muszą być proporcjonalne i przede wszystkim dostosowane do rodzaju platformy i charakteru łączących ją z użytkownikami stosunków prawnych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan istnieje konieczność podjęcia kroków w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się informacji niewiarygodnych, niemających pokrycia w faktach i przeprowadzonych badaniach dotyczących szczepień. Obserwujemy bowiem niebezpieczny trend unikania szczepień, który wymaga skorelowanego działania zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Konfederacja Lewiatan