Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania zgodnie z Zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”, nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00, z dnia 31.08.2016 r. , w przedmiocie  Przeprowadzenia usług doradczych w zakresie nauki i rozwoju (perspektywa infrastruktury) przedsiębiorstw MMŚP”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.10.2016 r.  zakończono procedowanie w/w postępowania. W wyniku tegoż wyłoniono ofertę najkorzystniejszą – firmy Asseco Data Systems S.A.