ALERT

 

  

 
  Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Projektowana ustawa ma określić zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i opłacania składek odprowadzanych do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych i wypłat środków zgromadzonych w PPK.

Projekt ustawy przewiduje m.in.:

  1. utworzenie PPK przez wszystkich zatrudniających dla osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne;
  2. ustanowienie minimalnej wysokości składek do PPK, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK w wysokości 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego;
  3. zobowiązanie zatrudniających do zawierania w imieniu i na rzecz osób przez nie zatrudnionych umów o prowadzenie PPK, których przedmiotem jest gromadzenie środków w ramach PPK;
  4. prawo uczestnika do zrezygnowania z oszczędzania w PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu;
  5. określenie zasad współfinansowania PPK ze strony państwa, w postaci zachęt fiskalnych, tj. dopłat do programu oraz zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy;
  6. wprowadzenie limitu opłat za zarządzanie dla instytucji finansowych na poziomie do 0,6% wartości aktywów netto.

>> Przeczytaj projekt ustawy (pdf)

Od 1 stycznia 2019 r. ustawa będzie miała zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. W stosunku do mniejszych podmiotów regulacje będą znajdowały zastosowanie stopniowo (co najmniej 50 osób zatrudnionych od 1 lipca 2019 r., co najmniej 20 osób zatrudnionych od 1 stycznia 2020 r., pozostałych podmiotów zatrudniających od 1 lipca 2020 r.).

Prosimy o przekazanie uwag do projektu do 2 marca 2018 r. na adres: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl